urna wiezniow

Urna na ziemię do sypania K opca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego na So wińcu z wiz erunkiem Marszałka i napisem JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU | B YŁEMU WIĘŹNIOWI POLITYCZNEMU | K OŁO STOWARZYSZENIA BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH | OS TROWIEC – ĆMIELÓW | SIERPIEŃ 1935.